ANBI status

 

ANBI status Stichting Museumreddingboot Terschelling
Kenmerk 8160.44.429
Adres: Lergerbosweg 3, 8896 JM Hoorn Terschelling, e-mail: kosters@inn.nl

Samenstelling bestuur:
M.J. Kosters, voorzitter
H.J. Heuff, secretaris
M.A.H.M. van Berkel, penningmeester
Mw. J. van Berkel, lid
D. Veen, lid
R. Burrie, lid
J. Smit, lid
A. Bergsma lid

 • De Stichting Museumreddingboot Terschelling heeft statutair als doel: aankoop, restauratie en behoud van monumentaal varend erfgoed en het educatief exploiteren daarvan. Het varend erfgoed is gerelateerd aan de gemeente Terschelling.
 • De Stichting heeft de oudste motorreddingboot ter wereld, de 'Jhr.J.W.H. Rutgers van Rozenburg' uit 1907 varend voor reddingexcursies voor jeugd en educatieve rondvaarten.
 • De roeireddingboot 'Secretaris Schumacher' uit 1900 op authentieke lanceerwagen, voor demonstraties  getrokken door Friese paarden over strand en lancering in zee.
 • De motorreddingboot 'Brandaris' uit 1923 voor vertellingen over reddingen en bergingen, voor educatieve rondvaarten, pr-acties en asverstrooiing op zee.

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen beloningen. Opbrengsten komen ten goede aan het in de vaart houden van de schepen.

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN STICHTING MUSSEUMREDDINGBOOT TERSCHELLING 2019 – 2024

Doelstelling

De Stichting Museumreddingboot Terschelling heeft als doel aankoop, restauratie en behoud van varend erfgoed en het educatief exploiteren daarvan. Het accent ligt thans vooral op het behoud.

Varende monumenten

De Stichting bezit drie voormalige reddingboten uit het Nederlandse reddingwezen die van historische betekenis zijn:

 • De enige nog varende roeireddingboot van Nederland, de Secretaris Schumacher uit 1900
 • De oudste motorreddingboot ter wereld, de Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg uit 1907
 • De vroegere Terschellinger reddingboot Brandaris uit 1923

Activiteiten

Deze schepen hebben de status van Varend Monument, staan ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland en worden uitsluitend door vrijwilligers bemand. Zij ontvangen geen vergoedingen. De roeireddingboot wordt vier keer per jaar gedemonstreerd door haar met 12 paarden over de duinen en strand naar zee te trekken en te lanceren. Met de motorreddingboten worden excursies met betalende gasten op de Waddenzee gevaren en er wordt deelgenomen aan bijzondere evenementen zoals de jaarlijkse Nationale Reddingbootdag (KNRM) op de beide stations op Terschelling en aan de jaarlijkse manifestatie voor varend en rijdend erfgoed in Lelystad. Daarnaast wordt uit sociaal oogpunt gevaren met schoolkinderen en voor andere goede doelen. Ook worden as-verstrooiingen van overledenen uitgevoerd. Dat alles brengt kosten met zich mee die in principe gedekt worden door inkomsten van betalende gasten. Die kosten zijn relatief hoog omdat op zout water wordt gevaren, hetgeen meer onderhoud vergt, en omdat oude schepen nu eenmaal meer onderhoud behoeven. Verder zijn onze activiteiten in verband met het seizoen beperkt tot zo’n zes maanden per jaar.

Exploitatiekosten

De kosten zijn uitgaven aan brandstoffen, oliën en vetten, ligplaatsen, stroomaansluiting, verzekeringspremies (schepen, bemanning en gasten), lopend onderhoud zoals schilderwerk, promotie (o.a. folders, raamposters, borden en website), periodieke keuring van zwemvesten en brandblussers, afdrachten voor communicatieapparatuur, dek-inventaris, onderhoud motoren, lidmaatschappen zoals van die van de Nautische Vereniging Oude Reddingbotenglorie, kosten werkplaats, kosten opleiding en cursussen bemanningen, representatie en bestuurskosten. Daarnaast geldt de verplichte periodieke CVO keuring met de daarmee samenhangende werfkosten voor de Brandaris. De totale exploitatiekosten voor beide motorreddingboten beliepen in 2019 een kleine € 28.000. Dit weten we grotendeels te dekken met inkomsten uit tochten met betalende gasten, aangevuld met donaties en giften. We varen tegen marktconforme tarieven om valse concurrentie te voorkomen. Om de zeven jaar moet de Brandaris een groot survey ondergaan.

Lange termijn vooruitzichten

Roeireddingboot Secretaris Schumacher

De houten roeireddingboot Secretaris Schumacher wordt aan een trekoog in de steven op de lanceerwagen gelierd. Door veroudering en het vele gebruik is de constructie zwakker geworden. Vervanging is niet mogelijk omdat bij de bouw het oog in de steven en kielbalk verankerd is. Door de dubbele bodem en de diagonaalbouw van de huid kan er niet ingegrepen worden. Ook de romp wordt minder, het onderwaterschip is noodzakelijkerwijs al met polyester bekleed. Het valt niet overzien hoe lang we nog met dit scheepje demonstraties kunnen blijven geven. Voorzichtigheid met het gebruik is dus geboden. Voor het vervoer van de roeireddingboot op de lanceerweerwagen wordt gebruik gemaakt van een grote trailer. De tien banden met velgen van deze trailer moeten op korte termijn worden vervangen wegens slijtages.

De vier jaarlijkse demonstraties trekken in totaal circa 12.000 toeschouwers. De kosten bedragen circa € 5.000 ( verzekeringen, transportkosten, onderhoud, promotie, materialen e.d.) Met sponsoring en collectes krijgen we dat net bij elkaar. Helaas dreigen enkele sponsoren in 2021 af te haken en moeten we opnieuw de markt op.

De Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg

De Jhr.J.W.H. Rutgers van Rozenburg heeft in 2017 een grote beurt gehad, althans het casco. De 65 pk sterke Perkins motor dateert van 1965 en heeft zijn beste jaren gehad. Verwacht wordt dat over vijf jaar vervanging noodzakelijk zal worden. Om de motor te verwijderen en een nieuw exemplaar te kunnen plaatsen moet helaas het nodige breekwerk gebeuren. We verwachten dat de kosten minstens € 25.000 zullen belopen. Deze vernieuwing kan vrijwel zeker niet uit eigen middelen  worden gefinancierd. We zullen een beroep op goede doelen fondsen moeten doen.

De Brandaris

De Brandaris is in 2017 tijdens de jaarlijkse werfbeurt gekeurd door Bureau Scheepvaartcertificering uit Lelystad voor het Certificaat van Onderzoek (CvO). Enkele mineure tekortkomingen zijn toen verholpen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van zeven jaar en is inmiddels wettelijk voorgeschreven. In 2024 zal de keuring opnieuw moeten gebeuren. Over twee jaar moet groot onderhoud plaats vinden. Er moeten kostbare reparaties aan het casco worden uitgevoerd: enkele platen in het dek en het ijzerwerk achter de fenders die helemaal rond het schip lopen, moeten worden vernieuwd. Hoewel dat in combinatie met de jaarlijkse werfbeurt kan worden uitgevoerd, verwachten we dat dit minimaal € 30.000 gaat kosten. Dit kan maar zeer gedeeltelijk uit eigen middelen worden gefinancierd. We zullen daarom een beroep op geldgevers moeten doen.

Grote aanpassingen in de afgelopen jaren die met hulp van derden financiering (o.a. door bijdragen van de Stichting Vrienden van de Motorreddingboot Brandaris) zijn gerealiseerd:

 • De aanschaf en installatie van een krachtige elektrische boegschroef
 • De aanschaf en installatie van radar
 • Een afneembare tent over de cockpit
 • De aanschaf van bedrijfskleding
 • De aanschaf en installatie van een nieuwe verwarming in de machinekamer
 • Plaatsing nieuwe verstuivers in de stuurboordmotor
 • Vervanging van de afdichtingen koppeling bakboordmotor
 • En voorts: Het komend groot onderhoud in 2021

Wij zijn de Belastingdienst erkentelijk voor de faciliteiten die de ANBI regeling aan organisaties als de onze biedt. Daardoor kunnen goede doelen fondsen, bedrijven en particulieren ons steunen bij het realiseren van belangrijke investeringen zonder dat over de schenkingen belasting behoeft te worden betaald.

Walaccommodatie

We mogen hangende de definitieve bestemming van de vroegere museumwerf, een complex van de gemeente, gebruiken als werkplaats en opslagterrein. De bemanning heeft hier een werkplaats voor onderhoudswerkzaamheden, we hebben een materialen opslag, de inventarissen van de boten worden hier ’s winters opgeborgen, de Secretaris Schumacher op de lanceerwagen staat hier binnen gestald, de trailer voor het vervoer van de Secretaris Schumacher op de lanceerwagen en de Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg staat hier buiten in de winteropslag. We betalen geen huur maar wel de kosten van de nutsvoorzieningen, verzekeringen, OZB belasting en vuilafvoer zijn voor onze rekening. We delen deze met de Terschellinger Roeivereniging die ook een deel van het complex mag gebruiken. Het is onzeker of we de komende jaren over deze faciliteit kunnen blijven beschikken. Mocht het doek vallen, dan hebben we nauwelijks alternatieven aan de haven. Juist de nabijheid van deze werf bij de ligplaats van de reddingboten maakt het werken voor onze vrijwilligers aantrekkelijk. Als we ooit zouden moeten uitwijken naar een accommodatie elders op het eiland dan zal dat grote extra kosten met zich mee brengen. Dat zal gepaard gaan met ernstige dislocatie en met aanzienlijk hogere kosten. Het is de vraag of we die zullen kunnen opbrengen. We putten hoop uit de gemeentelijke plannen voor het uitbouwen van het Nautisch Kwartier in het gebied van de museumwerf.

Personalia

Voor het bemannen van de Brandaris en de Jhr. J.W.H. Rutgers hebben we een vaste kern van 14 vrijwilligers en daarnaast een zestal ‘oproepkrachten’.  Gezien de leeftijdsopbouw van de vaste crew, zoeken we de komende jaren aanvulling met jongere vrijwilligers, met name gediplomeerde schippers. Hoewel we dus geen menskracht in dienst hebben, hebben we wel personeelskosten: bedrijfskleding inclusief zwemvesten, cursussen om de professionaliteit van de bemanningen op het noodzakelijke niveau te houden en vak-excursies.

Voor de demonstraties met de Secretaris Schumacher zijn circa 80 vrijwilligers nodig: walploeg voor het transport en opslag, bemanning, eigenaren van paarden met menners, een wagenvoerder, voerlui voor de materiaalwagens, 4 amazones die de route aangeven en meewerken aan de beveiliging, een 25 tal beveiligers die met touwen het publiek op afstand houden, acht collectanten,  een speaker met de geluidsinstallatie, enkele medewerkers voor de catering en de KNRM met een ploeg van 10 à 15 man en enkele EHBO ploegen die beide krachtens de gemeentelijke vergunning aanwezig moeten zijn. We hebben dringend behoefte aan meer vaste beveiligers die ervaring hebben met de gang van zaken en die de vele invallers kunnen instrueren.
Het bestuur is op sterkte, er worden vooralsnog geen vacatures verwacht.

Publiciteit

We mogen ons verheugen op relatief veel publiciteit over onze activiteiten. Dat geldt in het bijzonder voor de demonstraties met de paardenreddingboot. Een aantal paardenmagazines maken geregeld reportages en de data voor de demonstraties worden in tal van media en op agenda-kalenders gepubliceerd. Voor de komende jaren zullen we echter meer foto’s in eigen regie moeten laten maken om de honger van de bladen te stillen. Verder willen we de verkoop van het boek “Bravo Terschellingers” van Jan Heuff stimuleren. Dit gedegen boek van 300 pagina’s met bijna 400 illustraties, dat najaar 2019 verscheen, gaat over de drie levens van onze reddingboot “Brandaris”. Overwogen wordt ook een kleine hoeveelheid boeken aan boord in voorraad te hebben om rechtstreeks aan geïnteresseerden te kunnen verkopen. Op onze website proberen we regelmatig fotowerk en informatie te vernieuwen, maar we moeten onze professionaliteit op dit gebied verbeteren. We hebben met eigen vrijwilligers nog geen voet aan de grond in de sociale media. Hier vallen nog slagen te maken en zijn we op zoek naar mogelijkheden.